Dobré rady nad zlato

Druhy skla používané v stavebníctve

Tepelne spevnené sklo, označenie: TVG

Prasklina na tepelnom skle TVGTepelne spevnené sklo – TVG je sklo, ktoré prechádza špeciálnou tepelnou úpravou. Toto spracovanie mu dodáva odolnosť proti mechanickému a tepelnému namáhaniu, ktoré je výrazne väčšie ako u bežného chladeného skla.

Pri rozbití sa sklo rozpadne na kusy veľkých rozmerov. V kombinácii s vrstveným sklom zlepšuje stabilitu v prípade rozbitia (markízy, niektoré typy ochranných zábradlí) a zamedzuje riziku rozbitia následkom tepelného pnutia v skle.

Tepelne spevnené sodnovápenatokremičité sklo – TVG je menej citlivé ako tepelne tvrdené bezpečnostné sklo – ESG na riziko spontánneho rozbitia spôsobeného kritickým obsahom NiS. Úprava Heat Soak Testom ( vysvetlenie nižšie ) je preto zbytočná.

Výrobné hrúbky skla: 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 19 mm.

Základné sklo, označenie: FLOAT

Sklo je homogénny amorfný, tuhý, krehký, väčšinou priehľadný materiál s hladkým povrchom. Vyrába sa z tzv. skloviny roztavenej v sklárskej peci. Materiál sa rýchlo schladí a preto nemá dosť času vytvorenie kryštálovej mriežky. Výsledná tuhá látka je amorfná (beztvará).

Prasklina - základné sklo, označenie FLOATČisté sklo je transparentný (priehľadný), relatívne pevný materiál, odolný proti opotrebeniu, v podstate inertný a biologicky neaktívny. Môže byť formovaný do rozmanitých tvarov. Sklo je však veľmi krehké a rozbíja sa na ostré črepy. Tieto vlastnosti môžu byť modifikované pridaním zlúčenín (najčastejšie oxidy kovov) do taveniny. Sklo sa dá aj tepelne spracovávať napr. tepelne tvrdiť alebo spevniť, vrstviť atď.

Výrobné hrúbky skla: 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 19 mm.

Tepelne tvrdené sklo, označenie: ESG

Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo - ESG je tepelne spracované základné sklo FLOAT, ktoré po procese tepelnej úpravy získa nové rozloženie vnútorného napätia. Po ohriatí na teplotu okolo 620 °C a následnom rýchlom ochladení vzduchovou sprchou zostane vnútorná časť teplá a na povrchu dochádza k prudkému ochladeniu. Po tejto tepelnej úprave skla zostane vo vnútri ťažné pnutie, zatiaľ čo na povrchu vznikne tlakové napätie. Nové rozloženie napätia má vplyv na podstatnú zmenu vlastností skla, sklo získa odolnosť proti nárazu, zvýši sa jeho pevnosť a tepelná odolnosť.

Po jeho rozbití dochádza ku vzniku veľkého množstva malých neostrých čiastočiek, riziko poranenia je teda znížené na minimum. Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo - ESG sa používa všade tam, kde sú kladené zvýšené nároky na bezpečnosť. Je možné ho použiť pri horizontálnom, vertikálnom alebo šikmom zasklievaní a to buď samostatne alebo ako súčasť izolačného alebo vrstevného skla.

Prasklina tepelne tvrdené sklo, označenie: ESGVýrobné hrúbky skla: 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 15 – 19 mm.

Tepelne tvrdené bezpečnostné sklo musí byť opracované pred procesom kalenia, následné opracovanie okrem pieskovania, vrstvenia, leptania a zrkadlenia už nie je možné.

Základné vlastnosti tepelne tvrdeného skla:

  • zvýšená odolnosť proti prudkým zmenám teplôt
  • použiteľné v rozsahu teplôt od –80 °C do 200 °C (krátkodobo + 300 °C)
  • zvýšená odolnosť proti oteru
  • trojnásobná odolnosť proti nárazu (úderu)
  • päťnásobne zvýšenú mechanickú pevnosť

Oblasť použitia tvrdeného bezpečnostného skla:

Celosklenené systémy dverí, sklenené priečky, fasádne sklá, bezpečnostné izolačné sklá, deliace steny, zábradlia a galérie, bezpečnostné bariéry, okná a sklá odolné proti nárazom lopty pri športe, izolačné dvojsklá a pod...

Prasklina vrstvené základné (FLOAT) a vrstvené bezpečnostné sklo (ESG , TVG), označenie:  VSGVrstvené základné (FLOAT) a vrstvené bezpečnostné sklo (ESG, TVG ), označenie: VSG

Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo – VSG je sklo zložené z dvoch alebo viacerých vrstiev Float, ESG alebo TVG skla (alebo ich kombináciou) rovnakej alebo rôznej hrúbky spojených bezpečnostnou fóliou (PVB, EVA, EVASAFE, živica) hrúbky 0,4 alebo 0,8 mm prípadne ich násobkom.

Vrstvené bezpečnostné sklo VSG je vynikajúcim prvkom pre bezpečnostné zasklievanie otvorov v stavebných konštrukciách a dá sa použiť aj v najnáročnejších architektonických návrhoch pri použití v horizontálnej, vertikálnej alebo šikmej polohe. Vrstvené sklo sa vyrába plošným spojením dvoch a viac vrstiev skla s jednou alebo niekoľkými vrstvami fólie s vysokou pevnosťou, adhéziou a elasticitou. Pri rozbití vrstveného skla črepiny zostávajú na fólií, čím sa znižuje alebo úplne vylučuje poranenie osôb. Pri vhodnej skladbe je vrstvené bezpečnostné sklo schopné klásť značný odpor aj pri opakovaných násilných útokoch (napr. kladivom, sekerou, streľbou a pod. ) za účelom vniknutia do chráneného objektu ( prienik pri zločineckom alebo teroristickom útoku). Vrstvené sklo vyrobené z reflexných skiel a skiel farbených v hmote umožňuje dosiahnuť širokú paletu farieb s vyznačujúcim sa vysokým estetickým efektom, ale aj veľmi účinnou ochranou proti slnečnému UV žiareniu.

Vrstvené bezpečnostné sklo môžeme využiť aj ako účinnú zvukovú izoláciu, ktorá narastá vo vzťahu k nárastu počtu vrstiev skla. Bezpečnostné sklo vrstvené je použiteľné pri teplotách od -30°C do +60°C.

Štandardné výrobné zloženia vrstveného skla : 3.3.1., 3.3.2., 4.4.1., 4.4.2., 5.5.1., 5.5.2., 6.6.1., 6.6.2., kde prvé dve číslice udávajú hrúbku skla v mm a tretia počet spojovacích fólií.

V prípade rozbitia skla udrží bezpečnostná fólia (EVA) kúsky skla na mieste a v prípade bežného použitia je zachovaná odolnosť a fixácia skla do tej doby, kým je sklo vymenené.

Hlavnou oblasťou použitia vrstvených skiel a vrstvených bezpečnostných skiel sú rôzne typy ochranných zábradlí, markízy, presklené priečky, pochôdzné sklá a pod.

Prehrievanie tepelne tvrdeného skla, označenie: ESG - HST

Za účelom odhalenia „sulfidu nikelnatého „ ( NiS) v hmote skla (spôsobuje samovoľné rozbitie skla )bola vymyslená metóda prehrievania. Sklo je za riadeného procesu zvyšujúcej sa teploty ( až na 290°C ) a tlaku  zaťažované takým spôsobom , že pokiaľ je NiS prítomný v hmote skla , zmení svoj objem a dôjde k samovoľnému rozbitiu . Tento test sa odborne nazýva HST test ( Heat Soak ) a je podrobne popísaný v slovenskej norme STN EN 14179-1 a 2. Pri použití HST dôjde k zníženiu rizika samovoľného rozbitia až na 0,025% . Každé sklo , ktoré prešlo týmto testom by malo byť trvalo označené a priebeh skúšky by sa mal evidovať a doložiť na žiadosť zákazníka.

V minulosti k tomuto efektu dochádzalo oveľa častejšie . V dnešnej dobe sú zaznamenané približne 3% rozbitia inštalovaných tvrdených skiel. K tomuto efektu najčastejšie dochádza u exteriérových aplikácií , kedy je sklo vystavené extrémnym zmenám teploty a tlaku.

Dôležité normy pre sklo v stavebníctve

NormaPopis
STN EN 572 - 2 až 6 a 8 Sklo v stavebníctve. Základné sodnovápenatokremičité výrobky zo skla.
STN EN 1096 - 1 Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom.
STN EN 1863 - 1 Sklo v stavebníctve. Tepelne spevnené sodnovápenatokremičité sklo.
STN EN 12150 - 1 Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo
STN EN ISO 12543 - 6 Sklo v stavebníctve. Vrstvené a vrstvené bezpečnostné sklo.
STN EN 14179 - 1 Sklo v stavebníctve. Prehrievané tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo.